Vedtægter for Riisvangens Fællesråd

Download som pdf

1. Navn og hjemsted

Sammenslutningens navn er Riisvangen Fællesråd. Fællesrådet har hjemsted i det nordlige Aarhus. Riisvangen er afgrænset af Nordre Ringgade, Randersvej, Vejlby Ringvej, Gustav Holms Vej og Grenåvej.

2. Formål

Fællesrådet er et forum for drøftelser af lokale spørgsmål samt katalysator for lokale aktiviteter. Formålet er:

 • at formidle et gensidigt og konstruktivt samarbejde mellem Riisvangen og Aarhus Kommune, herunder at få medindflydelse på Riisvangens fremtidige udvikling.
 • at indgå samarbejde med andre fællesråd i Aarhus.
 • at fremme samarbejdet mellem områdets beboere, institutioner, foreninger, grupper og erhvervsdrivende med henblik på udvikling af stærke fællesskaber samt en fortsat kulturel og samfundsgavnlig udvikling af området.
 • at afholde arrangementer af social og kulturel karakter.

3. Medlemskab

Enhver forening, gruppe, organisation, institution, skole, kirke, virksomhed, råd m.m. med bopæl eller tilhørsforhold i lokalområdet kan optages som medlem. Enkeltpersoner og husstande med bopæl i området kan optages som individuelle medlemmer. Anmodning om medlemskab indsendes til bestyrelsen.

Et medlem eller en medlemsgruppe kan til enhver tid udtræde af fællesrådet. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Ingen hæfter økonomisk udover det indbetalte kontingent. Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.

3a. Kommunikation mellem foreningen og medlemmet

Alle medlemmer opfordres til at afgive en mailadresse, som Fællesrådets bestyrelse gives ret til at kontakte medlemmet på. Medlemmet er selv forpligtiget til at holde mailadressen virksom og orientere Fællesrådet om eventuelle ændringer af mailadresse.

Stk. 2: Fællesrådets bestyrelse kontakter medlemmerne ved udsendelse af såkaldte ukrypterede mails og nyhedsbreve. Ved medlemskab giver medlemmet sin accept af, at oplysning om medlemskab af foreningen kan fremsendes ukrypteret.

Stk. 3: Medlemmer, som ikke anvender mail, eller som ikke har sørget for at indsende virksom mailadresse til foreningen, skal af egen drift holde sig orienteret på Fællesrådets hjemmeside i alle spørgsmål.

3b. Bestyrelsens pligt til at informere

Bestyrelsen har pligt til via mail at informere medlemmer ved henvendelser fra Kommunen om aktiviteter, der kan få indflydelse på kommuneplaner, helhedsplaner, lokalplaner og byggesagsbehandling. Det gælder både nye planer og dispensationer fra eksisterende planer. Bestyrelsen skal i øvrigt orientere medlemmerne om aktivitet i fællesrådet via hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbreve.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er fællesrådets øverste myndighed.

Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst tre ugers varsel direkte til medlemmerne pr. e-mail og på fællesrådets hjemmeside. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede. Kun medlemmer har tale- og stemmeret.

Den ordinære generalforsamling har følgende obligatoriske punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet og udsendes til medlemmerne senest en uge før. Ved afstemninger og valg har hvert medlem én stemme. En husstand kan dog højst have to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et tilstedeværende, stemmeberettiget medlem højst stemme på vegne af to fuldmagter. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal det imødekommes. Stemmeretten bortfalder ved manglende kontingentbetaling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede.

5. Bestyrelse

Fællesrådet ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for to år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i lige år og fire medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valg af to bestyrelsessuppleanter og revisor samt suppleant gælder for et år ad gangen. Det bestemmes ved lodtrækning på første ordinære generalforsamling, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der går af efter ét år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire ud af syv medlemmer er til stede. Afstemninger træffes ved almindeligt flertal. Dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsen repræsenterer fællesrådet udadtil og varetager fællesrådets formål gennem regelmæssige bestyrelsesmøder, som er åbne for alle medlemmer. Derudover kan bestyrelsen arrangere medlemsmøder og offentlige møder.

Bestyrelsen kan beskæftige sig med alle spørgsmål af fælles interesse og kan tage kontakt til myndigheder, organisationer og enkeltpersoner med henblik på samarbejde og fælles aktiviteter. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige emner, som har medlemmernes interesse.

Bestyrelsen kan beskæftige sig med alle spørgsmål af fælles interesse og kan tage kontakt til myndigheder, organisationer og enkeltpersoner med henblik på samarbejde og fælles aktiviteter. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige emner, som har medlemmernes interesse.

Bestyrelsen skal ved ethvert forpligtigende samarbejde søge sit mandat bredt blandt medlemmerne. Dette kan ske ved afholdelse af møder, debat på hjemmesiden eller anmodning om meningstilkendegivelser fra medlemmerne pr. mail, i nyhedsbreve eller på hjemmesiden.

Foreningen tegnes af bestyrelsen eller Formand og Kasserer i fællesskab.

6. Økonomi

Fællesrådets økonomi tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemsgrupper og enkeltmedlemmer samt tilskud fra Aarhus kommune, virksomheder, fonde m.fl.

Kontingentets størrelse besluttes af generalforsamlingen. Kontingent betales for perioden 1. februar til 31. januar, og normal betalingsfrist er den 1. februar.

Regnskabsåret følger kalenderåret og kassereren udarbejder et regnskab, som forelægges og godkendes af revisor, hvorpå det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden indkaldes af bestyrelsen til afholdelse senest fire uger efter fremsat krav herom. Kravet skal være fremsat fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer.

8. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan besluttes på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ændringsforslaget skal være udsendt sammen med dagsordenen.

9. Udelukkelse

Udelukkelse kan kun forekomme, hvis kontingentet ikke er betalt inden 1. august, eller man ikke opfylder kravene i afsnit 3. Eventuelle afvisninger af optagelse eller udelukkelse kan indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

10. Opløsning

Fællesrådet kan opløses ved afstemning på to af hinanden følgende generalforsamlinger. Der kræves et flertal på 2/3 blandt de fremmødte ved begge generalforsamlinger. Der skal gå minimum 3 uger mellem generalforsamlingerne. Ved opløsning tildeles eventuelle overskydende midler lokale kulturelle eller humanitære aktiviteter efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. august 2022.