Referat fra generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamling I Riisvangens Fællesråd

Søndag den 17. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00 i Folkehuset, Abildgade 9, 8200 Aarhus N

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent

Jan Thomsen bød på bestyrelsens vegne de tredive fremmødte velkommen. Peter Bugge blev valgt som referent og Frank Kold Sørensen som dirigent. Frank Kold Sørensen konstaterede, at general­forsam­lingen var rettidigt indkaldt. Der er ikke indkommet beslutningsforslag, så vi følger på de øvrige punkter den udsendte dagsorden.

  • Bestyrelsens beretning

Jan Thomsen gennemgik centrale nedslag i bestyrelsens arbejde. Det første punkt angik diskussionerne med Aarhus Kommune om fællesrådenes indretning. Riisvangens Fællesråd har individuelt medlemskab (idet foreninger kan indmelde sig på lige fod med individer), mens andre fællesråd kun har medlemskab for foreninger. Det giver en del forviklinger, da kommunen ønsker sig en vis standardisering

Kommunen er i gang med at planlægge byggeri på hullet ved Bøgegade, jf. eksisterende lokalplan. Vi har især engageret os i forhold til tilkørselsforhold for bilister, hvor kommunens plan efter vores vurdering skaber unødige problemer. Kommunen synes at ville tilsidesætte den private vejret på tilkørselsvejen. Der kommer P-kælder i byggeriet, mens det stadig er uklart, hvor mange boliger der opføres. Rådmanden har lovet 30 % familieboliger, men hvilke instrumenter han har til at sikre dette er uklart.

Vi arrangerede et meget velbesøgt foredrag med Morten DD på Skovvangsskolen. Bestyrelsens holdning er, at det er arrangementer af denne type, vi som Fællesråd vil bruge kræfter på at arrangere.

På Kalmargade lige over for vores område er der planer for højhusbyggeri. Vi arbejder ihærdigt for at holde højden nede på syv-otte etager. Forsamlingen påpegede, at vi også skal være opmærksomme på støjgener, herunder støj der reflekteres af massive flader hen over Randersvej, jf. Nordborg.

Kommunen har planer for at nedrive dele af Abildgården, fordi der er direkte adgangssammenhæng mellem folkehuset og plejehjemmet, hvilket er uhensigtsmæssigt for besøgende, personale, beboere og pårørende. Der skal være høring om sagen den 18. marts. Der er mange problemer ved kommunens planer og dermed også mange protester mod planerne. Selve Folkehuset skal iflg. kommunen bevares i en eller anden form, men der er brug for mobilisering for at sikre dette. Potentielt ændrede trafikforhold og deres indvirkning på Skovvangsskolen bør også indtænkes, ligesom parkeringsforhold.

Vi har fået penge fra Nordea Fonden til at oprettet et Riisvangen Juicelaug. Vores plan er at leje udstyr i sæsonen 2024 for at gøre os erfaringer med interessen og teknikken. Hvis det falder tilfredsstillende ud, indkøber vi en saftpresser. Initiativtagerne overvejer navneskift til æblemostlaug. Martin Tygstrup har nok plads til saftpresseren, ellers må vi overveje et lagerhotel.

Kommunens planlagte Støjhandlingsplan er et vigtigt skridt i forhåbentlig rigtig retning, som vi i Fællesrådet har været med til at få sat på dagsordenen. Den politiske vilje hos Rådmanden er god, mens vi oplever en vis inerti i embedsværket.

Der er kommet ca. 800 høringssvar i de to høringsrunder for Helhedsplan for Randersvej. Forskellen på første og andet udkast er markant, og heldigvis i rigtig retning. Den mediedækning, ikke mindst Frank Kold Sørensen satte gang i, har i høj grad bidraget til det positive resultat. Lige nu ligger planen brak; vi mobiliserer igen, hvis/når den reviderede plan skal for Teknisk Udvalg og Byrådet. Da man venter på en mobilitetsplan og en klimamålshandlingsplan for Aarhus, kan der gå et godt stykke tid, også før beboerne får kommunens svar på deres høringssvar. Planerne og de årlige budget­forhandlinger finder sted til efteråret 2024, og så nærmer vi os kommunalvalget i november 2025, hvilket næppe øger politikernes lyst til at træffe upopulære beslutninger.

Der blev spurgt til, hvordan Aarhus Vand stiller sig til helhedsplanen, og om regnvandsbassiner er indtænkt i processerne. Det har bestyrelsen ikke svar på. Jan gennemgik dialogen med kommunen om kantzoner, lommeparker ved Stjernepladsen og højde på byggeriet ud til Randersvej, hvor vi insisterer på den nye helhedsplans optrapningsprincip, hvilket resulterer i 3+1. Vi kan ikke se steder, hvor vi uden nærmere bevisførelse ift. skyggevirkninger m.v. kan støtte højere byggeri.

Forsamlingen godkendte beretningen med akklamation

  • Godkendelse af regnskab og budget

Jan Thomsen fungerede som kasserer gennem 2023, indtil han blev formand og overlod posten til Steffen Monrad, hvorfor Jan gennemgik årsregnskabet for 2023. Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer. Vi har ikke lagt detaljeret budget for 2024, da vi har minimale faste udgifter.

  • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at budgettet fastholdes på 100 kr. pr. år. Alle medlemmer opfordres til at angive deres adresse ved indbetaling. Generalforsamlingen godkendte kontingentet.

  • Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

  • Valg af bestyrelse og suppleanter

Steffen Monrad, Agnete Rasmussen og Jan Thomsen var på valg. De genstillede og blev genvalgt. Kirstine Tronhjem Roed stillede op til den sidste ledige bestyrelsespost. Hun blev valgt med tak og akklamation.

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

  • Valg af revisor og suppleant

Martin Tygstrup blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

  • Eventuelt

Jan sagde tak til Søren Madsen, som af private årsager havde været nødt til at træde ud af bestyrelsen, og til vores nyligt afgåede formand Frank Kold Sørensen for et enestående arbejde for Fællesrådet, et arbejde som nyder stor respekt ikke blot på Riisvangen, men også på Rådhuset, hvad en hilsen fra Nicolai Bang dokumenterede.

Afsluttende diskuterede forsamlingen Kommunens planer om at omdanne en række kommunale veje i området mellem Nordvestpassagen og Ringvejen til private fællesveje. Bestyrelsen har svaret, at en stor del af de påtænkte veje fungerer som gennemkørselsveje og derfor ikke kan omlægges. Beboerne på de enkelte veje opfordres til i fællesskab at klage og at anmode om trafiktællinger.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.40

Formand Jan Thomsen siger tak til den gamle formand, Frank Kold, for en helt fantastisk indsats for Riisvangens beboere.
Fællerådet siger tak til Frank for indsatsen!
Martin Tygstrup fortæller om æblelauget