Kategoriarkiv: Uncategorized

Referat fra generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamling I Riisvangens Fællesråd

Søndag den 17. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00 i Folkehuset, Abildgade 9, 8200 Aarhus N

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent

Jan Thomsen bød på bestyrelsens vegne de tredive fremmødte velkommen. Peter Bugge blev valgt som referent og Frank Kold Sørensen som dirigent. Frank Kold Sørensen konstaterede, at general­forsam­lingen var rettidigt indkaldt. Der er ikke indkommet beslutningsforslag, så vi følger på de øvrige punkter den udsendte dagsorden.

 • Bestyrelsens beretning

Jan Thomsen gennemgik centrale nedslag i bestyrelsens arbejde. Det første punkt angik diskussionerne med Aarhus Kommune om fællesrådenes indretning. Riisvangens Fællesråd har individuelt medlemskab (idet foreninger kan indmelde sig på lige fod med individer), mens andre fællesråd kun har medlemskab for foreninger. Det giver en del forviklinger, da kommunen ønsker sig en vis standardisering

Kommunen er i gang med at planlægge byggeri på hullet ved Bøgegade, jf. eksisterende lokalplan. Vi har især engageret os i forhold til tilkørselsforhold for bilister, hvor kommunens plan efter vores vurdering skaber unødige problemer. Kommunen synes at ville tilsidesætte den private vejret på tilkørselsvejen. Der kommer P-kælder i byggeriet, mens det stadig er uklart, hvor mange boliger der opføres. Rådmanden har lovet 30 % familieboliger, men hvilke instrumenter han har til at sikre dette er uklart.

Vi arrangerede et meget velbesøgt foredrag med Morten DD på Skovvangsskolen. Bestyrelsens holdning er, at det er arrangementer af denne type, vi som Fællesråd vil bruge kræfter på at arrangere.

På Kalmargade lige over for vores område er der planer for højhusbyggeri. Vi arbejder ihærdigt for at holde højden nede på syv-otte etager. Forsamlingen påpegede, at vi også skal være opmærksomme på støjgener, herunder støj der reflekteres af massive flader hen over Randersvej, jf. Nordborg.

Kommunen har planer for at nedrive dele af Abildgården, fordi der er direkte adgangssammenhæng mellem folkehuset og plejehjemmet, hvilket er uhensigtsmæssigt for besøgende, personale, beboere og pårørende. Der skal være høring om sagen den 18. marts. Der er mange problemer ved kommunens planer og dermed også mange protester mod planerne. Selve Folkehuset skal iflg. kommunen bevares i en eller anden form, men der er brug for mobilisering for at sikre dette. Potentielt ændrede trafikforhold og deres indvirkning på Skovvangsskolen bør også indtænkes, ligesom parkeringsforhold.

Vi har fået penge fra Nordea Fonden til at oprettet et Riisvangen Juicelaug. Vores plan er at leje udstyr i sæsonen 2024 for at gøre os erfaringer med interessen og teknikken. Hvis det falder tilfredsstillende ud, indkøber vi en saftpresser. Initiativtagerne overvejer navneskift til æblemostlaug. Martin Tygstrup har nok plads til saftpresseren, ellers må vi overveje et lagerhotel.

Kommunens planlagte Støjhandlingsplan er et vigtigt skridt i forhåbentlig rigtig retning, som vi i Fællesrådet har været med til at få sat på dagsordenen. Den politiske vilje hos Rådmanden er god, mens vi oplever en vis inerti i embedsværket.

Der er kommet ca. 800 høringssvar i de to høringsrunder for Helhedsplan for Randersvej. Forskellen på første og andet udkast er markant, og heldigvis i rigtig retning. Den mediedækning, ikke mindst Frank Kold Sørensen satte gang i, har i høj grad bidraget til det positive resultat. Lige nu ligger planen brak; vi mobiliserer igen, hvis/når den reviderede plan skal for Teknisk Udvalg og Byrådet. Da man venter på en mobilitetsplan og en klimamålshandlingsplan for Aarhus, kan der gå et godt stykke tid, også før beboerne får kommunens svar på deres høringssvar. Planerne og de årlige budget­forhandlinger finder sted til efteråret 2024, og så nærmer vi os kommunalvalget i november 2025, hvilket næppe øger politikernes lyst til at træffe upopulære beslutninger.

Der blev spurgt til, hvordan Aarhus Vand stiller sig til helhedsplanen, og om regnvandsbassiner er indtænkt i processerne. Det har bestyrelsen ikke svar på. Jan gennemgik dialogen med kommunen om kantzoner, lommeparker ved Stjernepladsen og højde på byggeriet ud til Randersvej, hvor vi insisterer på den nye helhedsplans optrapningsprincip, hvilket resulterer i 3+1. Vi kan ikke se steder, hvor vi uden nærmere bevisførelse ift. skyggevirkninger m.v. kan støtte højere byggeri.

Forsamlingen godkendte beretningen med akklamation

 • Godkendelse af regnskab og budget

Jan Thomsen fungerede som kasserer gennem 2023, indtil han blev formand og overlod posten til Steffen Monrad, hvorfor Jan gennemgik årsregnskabet for 2023. Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer. Vi har ikke lagt detaljeret budget for 2024, da vi har minimale faste udgifter.

 • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at budgettet fastholdes på 100 kr. pr. år. Alle medlemmer opfordres til at angive deres adresse ved indbetaling. Generalforsamlingen godkendte kontingentet.

 • Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 • Valg af bestyrelse og suppleanter

Steffen Monrad, Agnete Rasmussen og Jan Thomsen var på valg. De genstillede og blev genvalgt. Kirstine Tronhjem Roed stillede op til den sidste ledige bestyrelsespost. Hun blev valgt med tak og akklamation.

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

 • Valg af revisor og suppleant

Martin Tygstrup blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 • Eventuelt

Jan sagde tak til Søren Madsen, som af private årsager havde været nødt til at træde ud af bestyrelsen, og til vores nyligt afgåede formand Frank Kold Sørensen for et enestående arbejde for Fællesrådet, et arbejde som nyder stor respekt ikke blot på Riisvangen, men også på Rådhuset, hvad en hilsen fra Nicolai Bang dokumenterede.

Afsluttende diskuterede forsamlingen Kommunens planer om at omdanne en række kommunale veje i området mellem Nordvestpassagen og Ringvejen til private fællesveje. Bestyrelsen har svaret, at en stor del af de påtænkte veje fungerer som gennemkørselsveje og derfor ikke kan omlægges. Beboerne på de enkelte veje opfordres til i fællesskab at klage og at anmode om trafiktællinger.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.40

Formand Jan Thomsen siger tak til den gamle formand, Frank Kold, for en helt fantastisk indsats for Riisvangens beboere.
Fællerådet siger tak til Frank for indsatsen!
Martin Tygstrup fortæller om æblelauget

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag den 17. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00 i Folkehuset, Abildgade 9, 8200 Aarhus N

Fællesrådet har haft et år, hvor hovedvægten af vores aktiviteter har været at følge Helhedsplan Randersvej til dørs.

Høringsfasen er afsluttet, men helhedsplanen er endnu ikke vedtaget i kommunalbestyrelsen og har ikke udmøntet sig i lokalplaner. Men vi kan se på det seneste forslag til helhedsplan, at de oprindelige planer om højhusbyggeri i Riisvangen er taget ud af forslaget. Forslaget til helhedsplan er nu koncentreret langs Randersvej. Så arbejdet med at få indflydelse på udformningen af fremtiden for vores del af Randersvej er således ikke slut.

Der har også været tid til at beskæftige sig med andre forhold end Helhedsplan Randersvej. På generalforsamlingen vil formanden i sin beretning komme ind på de aktiviteter, som Fællesrådet for Riisvangen har beskæftiget sig med, og hvad planerne er for den kommende periode.

Der skal også vælges medlemmer til bestyrelsen. Nogle nuværende bestyrelsesmedlemmer træder ud og andre er parate til at tage endnu en periode. Det er helt op til medlemmerne at vælge blandt de kandidater, der er på valg til bestyrelsen.

På generalforsamlingen skal vi høre, hvad medlemmerne har af forventninger til den kommende periode. 

Vores vedtægter formulerer det således:

Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst tre ugers varsel direkte til medlemmerne pr. e-mail og på fællesrådets hjemmeside. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede. Kun medlemmer har tale- og stemmeret.

Den ordinære generalforsamling har følgende obligatoriske punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet og udsendes til medlemmerne senest en uge før. Forslag sendes til riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Ved afstemninger og valg har hvert medlem én stemme. En husstand kan dog højst have to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et tilstedeværende stemmeberettiget medlem højst stemme på vegne af to fuldmagter.

Husk at tjekke om du har betalt dit kontingent. Stemmeretten bortfalder, hvis man ikke har betalt.

Kontingentet er stadig beskedne 100,00 kr./årligt.

Kontingent betales via hjemmesiden www.riisvangenfaellesraad.dk

Søren Madsen udtræder af bestyrelsen

Desværre har Søren Madsen af personlige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Vi takker Søren for den indsats, han har ydet for Fællesrådet.

I stedet indtræder Bodil Birgitte Ejskjær, Bodil har som suppleant deltaget i bestyrelsesmøderne, hvorfor hun er fuldt ud bekendt med opgaverne. Vi byder velkommen til Bodil og ser frem til samarbejdet.

Til orientering kan det oplyses, at generalforsamlingen er fastsat til den 17. marts kl. 14:00. Der kommer indkaldelse med dagsorden og mødested i løbet af februar.

På bestyrelsen vegne

Jan Thomsen

Formand

Stiftelse af Riisvangens Juice og Cider-laug

Kære naboer – vi har kigget i kvarterets smukke haver! 
 
I alt for mange år er alt for mange æbler og pærer gået tabt på vores græsplæner. Fællesrådet inviterer derfor til stiftelse af Riisvangens Juice & Cider-laug.
 
Det foregår søndag den 15. oktober 2023 kl. 13.00, Fritidscenter Skovvang, Annekset c, Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N.
 
Alle er velkomne – både haveejere og ikke-haveejere!
 
Se invitation.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frank Kold Sørensen
Formand, Riisvangens Fællesråd

Bilfri søndag og Gaden er din

Kommunen har i fællesrådets ferie informeret om, at Kommunen holder bilfri søndag den 27. august 2023.  Vil nogle af jer går sammen og lave noget festivitas ud af det, skal i ansøge kommunen inden den 14 august 2023.

Det bliver en dag med fællesspisning midt på fredelige vejbaner, sæbekasseløb og rullehockey mellem striberne, hyggelige loppemarkeder og meget andet. Hvis I altså vil lege med. Se denne pdf for yderligere information.

Morgentrafikken ved Skovvangskolen

Fællesrådet er i ferien blevet informeret om at Miljø og Teknik vil besigtige morgentrafikken ved Skovvangskolen den 24.8.2023 kl. 7.30. Er der nogle børnefamilier der har lyst til at deltage i besigtigelsen for at gøre opmærksom på udfordringen i skoletrafikken er der mulighed for det.  

Kontakt fællesrådet på telefon 61.12.41.88 hvis I ønsker at deltage.

Kommunen har skrevet følgende:

Teknik og Miljø er gået i gang med en undersøgelse af skolevejene i Aarhus Kommune og d. 24/8 kl. 7.30 besigtiger vi morgentrafikken ved Skovvangskolen (vi mødes ved punkt 1 herunder). Skovvangskolen har udpeget følgende lokaliteter til besigtigelse:

 1. Skovvangsvej – generel trafik omkring hovedindgangen
 2. Kiss and ride på Aldersrovej – generel trafik omkring afsætningspladsen + skiltning
 3. Louis Hammerichs Vej – krydsningsmulighed

På besigtigelsen deltager repræsentanter fra Teknik og Miljø og Skovvangskolen. Repræsentanter fra jeres fællesråd er selvfølgelig også velkommen til at deltage og komme med inputs til de udvalgte lokaliteter

Søg 15.000, – til noget, du vil dele med andre!

Nordea-fonden vil fremme det gode liv inden for sundhed, natur, motion og kultur i vores lokalområde.

Nordea-fonden vil gerne opfordre til, at vi deler og låner noget mere hos hinanden. Vi indkøber alle sammen ting, som kun bruges sjældent. Et eksempel kunne være de mange trailere, der ofte står ubrugt hen. Hvorfor have 8 trailere i en grundejerforening, hvis man kan nøjes med én?

Beboer på en privat fællesvej skal feje og hold rent på vejen. Om vinteren skal der måske ryddes sne. Søg til en fælles fejemaskine, en fællestrailer eller noget grønt til vejen.

Skal vejfestteltet udstyres med en boombox og kulørte lamper?

Lokale fællesskaber kan forstærkes, når vi deler med hinanden. Og samtidig vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Der kan søges op til 15.000 kr. til dele – eller låneudstyr. Puljen er åben resten af 2023 og kan søges løbende.

Der kan søges om støtte til:

 • Deleudstyr til jeres lokale fællesskab – f.eks. værktøj, haveredskaber, fællescykler, bøger, telte, lyd- og lysudstyr m.v.
 • Låneudstyr der rækker ud til og åbner jeres fællesskab op for nye medlemmer – f.eks. via indkøb af musikinstrumenter, idrætsudstyr, grej m.v.
 • Grejkasser eller udstyr til aktivering af faciliteter eller naturområder.

I kan læse mere på puljen, hvordan du søger om støtte og hvilke krav vi stiller til ansøgningen her: https://nordeafonden.dk/dele-puljen

Webinar

Vi har desuden planlagt et webinar 14. juni 2023 kl. 14-16, hvor alle er velkomne til at se med og blive klogere på puljen. Det kan du tilmelde dig her.

Kontakt projektkonsulent, Lau Tofft-Jørgensen, 45 4060 3040, mail: ltj@nordeafonden.dk, hvis du har spørgsmål eller du har brug for mere information.

Med venlig hilsen

Frank Kold Sørensen

Formand, Riisvangens Fællesråd

Tlf.nr. 6112-4188

Email: riisvangenfaellesraad@gmail.com.