Alle indlæg af christianplesnerhansen

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag den 17. marts 2024 kl. 14.00 – 16.00 i Folkehuset, Abildgade 9, 8200 Aarhus N

Fællesrådet har haft et år, hvor hovedvægten af vores aktiviteter har været at følge Helhedsplan Randersvej til dørs.

Høringsfasen er afsluttet, men helhedsplanen er endnu ikke vedtaget i kommunalbestyrelsen og har ikke udmøntet sig i lokalplaner. Men vi kan se på det seneste forslag til helhedsplan, at de oprindelige planer om højhusbyggeri i Riisvangen er taget ud af forslaget. Forslaget til helhedsplan er nu koncentreret langs Randersvej. Så arbejdet med at få indflydelse på udformningen af fremtiden for vores del af Randersvej er således ikke slut.

Der har også været tid til at beskæftige sig med andre forhold end Helhedsplan Randersvej. På generalforsamlingen vil formanden i sin beretning komme ind på de aktiviteter, som Fællesrådet for Riisvangen har beskæftiget sig med, og hvad planerne er for den kommende periode.

Der skal også vælges medlemmer til bestyrelsen. Nogle nuværende bestyrelsesmedlemmer træder ud og andre er parate til at tage endnu en periode. Det er helt op til medlemmerne at vælge blandt de kandidater, der er på valg til bestyrelsen.

På generalforsamlingen skal vi høre, hvad medlemmerne har af forventninger til den kommende periode. 

Vores vedtægter formulerer det således:

Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst tre ugers varsel direkte til medlemmerne pr. e-mail og på fællesrådets hjemmeside. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede. Kun medlemmer har tale- og stemmeret.

Den ordinære generalforsamling har følgende obligatoriske punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet og udsendes til medlemmerne senest en uge før. Forslag sendes til riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Ved afstemninger og valg har hvert medlem én stemme. En husstand kan dog højst have to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et tilstedeværende stemmeberettiget medlem højst stemme på vegne af to fuldmagter.

Husk at tjekke om du har betalt dit kontingent. Stemmeretten bortfalder, hvis man ikke har betalt.

Kontingentet er stadig beskedne 100,00 kr./årligt.

Kontingent betales via hjemmesiden www.riisvangenfaellesraad.dk

Søren Madsen udtræder af bestyrelsen

Desværre har Søren Madsen af personlige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Vi takker Søren for den indsats, han har ydet for Fællesrådet.

I stedet indtræder Bodil Birgitte Ejskjær, Bodil har som suppleant deltaget i bestyrelsesmøderne, hvorfor hun er fuldt ud bekendt med opgaverne. Vi byder velkommen til Bodil og ser frem til samarbejdet.

Til orientering kan det oplyses, at generalforsamlingen er fastsat til den 17. marts kl. 14:00. Der kommer indkaldelse med dagsorden og mødested i løbet af februar.

På bestyrelsen vegne

Jan Thomsen

Formand

Stiftelse af Riisvangens Juice og Cider-laug

Kære naboer – vi har kigget i kvarterets smukke haver! 
 
I alt for mange år er alt for mange æbler og pærer gået tabt på vores græsplæner. Fællesrådet inviterer derfor til stiftelse af Riisvangens Juice & Cider-laug.
 
Det foregår søndag den 15. oktober 2023 kl. 13.00, Fritidscenter Skovvang, Annekset c, Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N.
 
Alle er velkomne – både haveejere og ikke-haveejere!
 
Se invitation.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frank Kold Sørensen
Formand, Riisvangens Fællesråd

Bilfri søndag og Gaden er din

Kommunen har i fællesrådets ferie informeret om, at Kommunen holder bilfri søndag den 27. august 2023.  Vil nogle af jer går sammen og lave noget festivitas ud af det, skal i ansøge kommunen inden den 14 august 2023.

Det bliver en dag med fællesspisning midt på fredelige vejbaner, sæbekasseløb og rullehockey mellem striberne, hyggelige loppemarkeder og meget andet. Hvis I altså vil lege med. Se denne pdf for yderligere information.

Morgentrafikken ved Skovvangskolen

Fællesrådet er i ferien blevet informeret om at Miljø og Teknik vil besigtige morgentrafikken ved Skovvangskolen den 24.8.2023 kl. 7.30. Er der nogle børnefamilier der har lyst til at deltage i besigtigelsen for at gøre opmærksom på udfordringen i skoletrafikken er der mulighed for det.  

Kontakt fællesrådet på telefon 61.12.41.88 hvis I ønsker at deltage.

Kommunen har skrevet følgende:

Teknik og Miljø er gået i gang med en undersøgelse af skolevejene i Aarhus Kommune og d. 24/8 kl. 7.30 besigtiger vi morgentrafikken ved Skovvangskolen (vi mødes ved punkt 1 herunder). Skovvangskolen har udpeget følgende lokaliteter til besigtigelse:

 1. Skovvangsvej – generel trafik omkring hovedindgangen
 2. Kiss and ride på Aldersrovej – generel trafik omkring afsætningspladsen + skiltning
 3. Louis Hammerichs Vej – krydsningsmulighed

På besigtigelsen deltager repræsentanter fra Teknik og Miljø og Skovvangskolen. Repræsentanter fra jeres fællesråd er selvfølgelig også velkommen til at deltage og komme med inputs til de udvalgte lokaliteter

Generalforsamling 2023

55 Riisvangesere havde valgt at bruge et par time søndag eftermiddag på afviklingen af Fællesrådet generalforsamling. Fremmødet må siges, at være fuldt ud acceptabelt med omkring 25 % af medlemmerne.
Bestyrelsen blev styrket, og ser nu således ud

 • Frank Kold Sørensen, Ny Tjørnegade
 • Søren Madsen,  Nordvestpassagen
 • Peter Bugge, Nordvestpassagen
 • Eva Balling, Havrebakken
 • Steffen Monrad, Havrebakken
 • Agnete Rasmussen, Nordvestpassagen
 • Jan Thomsen, Ny Tjørnegade

Bestyrelses suppleant Bodil Ejskjær, Nordvestpassagen

Revisor er Martin H. Tygstrup

Bestyrelsen holder sit konstituerende møde den 18. april 2023 på nordvestpassagen 86. Alle medlemmer er velkomne dog med tilmelding af hensyn til pladsforholdene. Tilmelding på riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt ud på hjemmesiden når det er skrevet færdigt.

KlimaPuF – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber

Kære Risvangesere

Er der nogen blandt jer der ønsker, at lave et fællesarrangement

 • Oplægs- og debatarrangementer
 • Byttemarked
 • Grønne fællesspisninger
 • Indkøb vi kan dele – redskaber, ladcykler, byggematerialer til etablering af fælleshaver eller lign.

Kan der søges op til 10.000,- kr. fra Aarhus Kommunes såkaldte “KlimaPuF pulje” 

Læs mere om puljen her og del gerne nyheden i jeres lokalområde: https://aarhusomstiller.aarhus.dk/indsatser/klimapuf-puljen-for-lokale-groenne-faellesskaber/

Næste ansøgningsfrist den 31. maj 2023 klokken 12:00. Puljen være åben tre gange årligt 😊. 

Har du ideen og vil du selv stå for arrangementet, vil Fællesrådet meget gerne hjælpe med ansøgningen til kommunen!”

Med venlig hilsen

Frank Kold Sørensen

Formand, Riisvangens Fællesråd